Familjer med två kulturer

Hur bemöta en familj med två kulturer?

Med familjer med två kulturer avses familjer där föräldrarna är födda i olika länder, har olika kulturell bakgrund och nästan alltid också olika modersmål. I Finland bor över 65 000 par och familjer med två kulturer. Cirka hälften av familjerna är barnfamiljer.

Vad ska du som kommer i kontakt med familjer med två kulturer beakta i ditt arbete?

  • Det blir ofta aktuellt att bilda familj samtidigt med flytten till det nya hemlandet och de anpassningssvårigheter som det kan leda till. Anpassningssvårigheterna belastar också den finländska partnern och tar resurser från föräldraskapet och förberedelserna för familjetillökningen.
  • Barnfamiljer med två kulturer behöver ofta utomstående hjälp med barnen i vardagen, eftersom åtminstone ena förälderns släktingar bor långt borta.
  • Den utländska partnern kan i synnerhet i början, efter flytten till Finland, ha väldigt få egna vänner och intressen, och det kan också vara svårt för hen att få jobb.
  • Familjens ekonomiska situation är ofta ett stress- och orosmoment för den finländska partnern i början av parförhållandet.

Många verksamhetsmodeller och rekommendationer för mångkulturellt arbete lämpar sig också för bemötandet av familjer med två kulturer.

  • Beakta den utländska partnerns synvinkel och förhoppningar.
  • Uppmuntra föräldrarna att tala sina egna språk med barnet.
  • Behandla föräldrarna som individer, inte som typiska representanter för en viss kultur.
  • Gå in för en sonderande, lyhörd och respektfull attityd mot familjen och dess kulturella identitet.
  • Stöd föräldrarna i parförhållandet och barnens fostran inom ramen för två kulturer.
  • Påminn familjen om hur viktigt det är att tala öppet om allting.