Kuntapoliittiset tavoitteet 2021–2025

Tavoitteena kaikkien perheiden kunta. Joka kolmas suomalainen perhe on tavalla tai toisella monimuotoinen. Monimuotoiset perheet -verkoston 13 kuntapoliittista tavoitetta tarjoavat kuntapäättäjille konkreettisia keinoja parantaa kunnan perheystävällisyyttä, perheiden monimuotoisuus huomioiden.

1. Perheiden monimuotoisuus otetaan lähtökohdaksi kaikessa kunnan lapsia ja perheitä koskevassa päätöksenteossa.

 • Kunnassa tehtävissä perheitä koskevissa strategioissa ja ohjelmissa on lähtökohtaisesti huomioitava perheiden erilaiset tarpeet.
 • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on otettava huomioon lasten ja nuorten monimuotoiset perhetaustat.
 • Kaupunki- ja liikennesuunnittelussa on huomioitava monilapsiset perheet sekä esteettömyys.

2. Kunta tukee työnantajana henkilöstönsä perheen ja työn yhteensovittamista.

 • Joustoissa tulee huomioida perheiden monimuotoiset tarpeet ja tilanteet.
 • Perheystävällisyyden on oltava kriteerinä myös ostopalveluyritystä valittaessa.
 • Perheystävällisyyden tukeminen ei saa tarkoittaa lapsettomien syrjimistä lapsiperheellisten kustannuksella.

3. Varhaiskasvatuksen maksut ovat kohtuullisia.

 • Maksuttomuuden tulorajaa on nostettava.
 • Maksuttoman varhaiskasvatuksen pilotointia on laajennettava.

4. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta on mahdollista kaikille.

 • Pienten koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa on oltava saatavilla kattavasti.
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen on oltava tulosidonnaisia.
 • Perheille, joilla on toiminnassa samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi, on myönnettävä sisarusalennus.
 • Erityistarpeisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan saatavuus on varmistettava koululain mukaisesti.

5. Vuorohoidon saatavuus turvataan.

 • Vuoropäivähoitoa ja pienten koululaisten ilta- ja yöaikaista sekä viikonloppuhoitoa on järjestettävä kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti.
 • Vuorohoidon hoitoaikojen on oltava joustavia.

6. Lapsen kielellinen ja kulttuurinen tausta huomioidaan varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

 • Kouluissa on turvattava riittävä S2-opetusresurssi.
 • Oman äidinkielen opetuksen saatavuus on turvattava.
 • Varhaiskasvatuksessa on huomioitava lapsen kaikki kotikielet.

7. Kriisiavun saatavuus turvataan.

 • Kriisiapu on turvattava koko perheelle, kaikille perheenjäsenille ja kaikissa perhetilanteissa – myös lapsille ja uusperheiden jäsenille.
 • Lasten on saatava kriisiapua vuorokauden sisällä kriisin alkamisesta.
 • Oppilashuollon henkilöstömitoituksesta annettuja suosituksia on noudatettava. Esimerkiksi yhdellä koulukuraattorilla saa olla vastuullaan korkeintaan 600 oppilasta.

8. Kotipalvelun saatavuus varmistetaan sosiaalihuoltolain edellyttämässä laajuudessa.

 • Kotipalvelun on oltava helposti saatavilla.
 • Perheille on aktiivisesti markkinoitava kotipalvelua.
 • Kotipalvelun on oltava kaikille myös taloudellisesti saavutettavaa.
 • Sijaisperheenä toimiminen ei saa sulkea kotipalvelun mahdollisuutta pois.

9. Vuoroasuvien lasten palvelut turvataan molemmissa kodeissa, vaikka kodit sijaitsisivat eri kunnissa.

 • Lapsella on oltava oikeus tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin molemmissa kotikunnissaan.
 • Myös erityislapsen tarpeet on huomioitava.
 • Lapsen vuoroasuminen on huomioitava myös esimerkiksi koulumatkatuessa, koulukyydeissä, oppilaaksiottoalueiden määrittelyssä ja varhaiskasvatuksen palveluissa.

10. Uuden lapsenhuoltolain mahdollisuudet otetaan käyttöön huolehtimalla osaamisesta ja työskentelytavoista perheoikeudellisissa yksiköissä.

 • Perheasiain sovittelua tekevien työntekijöiden on saatava koulutusta erilaisista perhetilanteista.
 • Työntekijöillä on oltava riittävästi tietoa siitä, miten perheiden monimuotoisuus vaikuttaa esimerkiksi lapsen huollon järjestämiseen sekä tapaamisiin.
 • Työntekijöiden on osattava ohjata sopimusten tekemiseen tilanteissa, joissa lapsella voi olla useampia huoltajia: huolto, asuminen, tehtävänjako ja tiedonsaanti.

11. Lastensuojelun riittävät toimintaresurssit turvataan ja toimintakulttuuria kehitetään.

 • Lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä tulee olla maksimissaan 25 lasta vastuullaan.
 • Jälkihuollossa on hyödynnettävä perhehoidon mahdollisuuksia.
 • Lastensuojelun työntekijöitä on koulutettava kohtaamaan sateenkaariperheitä perhehoitajina sekä sateenkaariperheitä adoptiohakijoina.

12. Kotihoidontuen kuntalisät ovat yhdenvertaiset adoptiolapsille.

 • Lapsen ikää ei lasketa kalenteri-iän vaan perheeseen tulemisen päivämäärän mukaan.

13. Järjestöille on saatavilla maksuttomia kokoustiloja esimerkiksi osana perhekeskustoimintaa.

Tutustu myös kuntapoliittisten tavoitteiden pohjalta muodostettuihin kuntavaalitavoitteisiin.