Viestit kuntapäättäjille

Monimuotoiset perheet -verkoston viestit kuntapäättäjille vuoden 2017 kuntavaaleihin:

1. Perheiden monimuotoisuus tulee ottaa lähtökohdaksi kaikessa perheitä koskevassa kunnallispoliittisessa päätöksenteossa.

Kunnissa luodaan perusta perheiden hyvinvoinnille. Perheitä koskevien ratkaisujen on huomioitava perheiden monimuotoinen todellisuus. Päätöksiin on sisällytettävä lapsivaikutusten arviointi sekä kunnallisella että myöhemmin maakunnallisella tasolla.

2. Kotipalvelun saatavuus tulee taata sosiaalihuoltolaissa edellytetyllä tavalla ja sen hakemisesta on tehtävä asiakkaalle riittävän yksinkertaista.

Asukkaan on voitava hakea kotipalvelua yksinkertaisesti ja tiedon hakuprosessista sekä kriteereistä on oltava helposti saatavilla. Tietoa kotipalvelusta ja sen hakemisesta on jaettava lapsiperheille ennakoivasti, vaikka tarvetta palvelulle ei vielä olisikaan.

3. Kuntien tulee sitoutua toteuttamaan järjestämänsä palvelut siten, että ne huomioivat perheiden moninaiset elämäntilanteet.

Subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on säilytettävä.
Kunnan on tarjottava riittävät ero- ja perheneuvontapalvelut erilaisille perheille. Perheen määritelmän tulee kattaa myös lapsettomat perheet.
Asiakasmaksuissa on huomioitava monilapsiset perheet.
Opetussuunnitelmien yhdenvertaisuustavoitteiden jalkauttamisesta on huolehdittava ja oppilashuollon palvelut on turvattava suositusten mukaisina.

4. Perheiden monimuotoisuus tulee huomioida palvelujen kehittämisessä

Sosiaalihuoltolain uudistuksen vaatimissa toimenpiteissä.
Järjestöt on otettava mukaan palvelujen ja perhekeskustoiminnan kehittämiseen.
Lapsiperheiden osallisuutta päätöksenteossa on lisättävä.
Etävanhemman ja lapsen valvotut tapaamiset ovat lapsen subjektiivinen oikeus. Tapaamispaikkatoiminta on turvattava laissa säädetyllä tavalla.

5. Esimerkkejä hyvistä perheiden monimuotoisuuden huomioivista kuntatason käytännöistä on kerätty osoitteeseen: www.monimuotoisetperheet.fi/hyvatkaytannot

Print this page