Lausunnot ja kannanotot

Monimuotoiset perheet -verkosto on antanut seuraavia lausuntoja ja kannanottoja:

 

Lausunto henkilötunnuksen uudistamisesta 1.6.2020
1.6.2020

Kannanotto: Henkilötunnus myös kuolleena syntyneille lapsille
25.5.2020 yhteistyössä KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry:n kanssa.

Lausunto selvityksestä usean kielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään
14.5.2020

Lausunto hedelmöityshoitolain 16§ muuttamisesta
6.5.2020

Kannanotto: Raskauden seurannan poliklinikkakäynnit säädettävä maksuttomiksi
1.4.2020

Lausunto hallituksen esitykseen asiakasmaksulain uudistamiseksi
1.4.2020

Kannanotto: Lapsi- ja perhejärjestöt sekä seurakunnat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa – perheet keskiöön ja monimuotoisuus huomioon!
3.3.2020

Lausunto hallituksen luonnoksesta perhevapaauudistukseksi
25.2.2020

Lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelman luonnoksesta
12.2.2020

Kannanotto: Leskeneläke on uudistettava tasa-arvoisesti
1.11.2019

Lausunto luonnoksesta mielenterveysstrategiaksi
28.10.2019

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle perhevapaauudistuksesta
22.10.2019

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle subjektiivisen kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisesta
22.8.2019

Lausunto sosiaaliturvan uudistustarpeista monimuotoisten perheiden näkökulmasta. Toimi-hanke, Valtioneuvoston kanslia
9.1.2019. Voit seurata sosiaaliturvan uudistuksen etenemistä Toimi-hankkeen sivuilla.

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle adoptiotukien uudistamisesta
10.12.2018

Lausunto lakivaliokunnalle lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
9.10.2018

Kannanotto: hallituksen esitykseen lapsenhuoltolaista palautettava mahdollisuus sopia lapsen ja sosiaalisen vanhemman tapaamisista
8.6.2018

Kannanotto: Monimuotoisten perheiden perhevapaat kuntoon
9.4.2018 hallituksen budjettikehysriihen alla

Lausunto vuoroasumisen seurauksia pohtiva työryhmä, Sosiaali- ja terveysministeriö
8.2.2018

Puheenvuoro: LAPE-uudistuksen Osaamis- ja toimintakeskusten kehittäminen, eropalvelut
8.2.2018

Puheenvuoro: hallituksen tasa-arvo-ohjelman väliraportin kuulemistilaisuus
24.1.2018

Kuuleminen: perhevapaat, järjestönäkökulma, Sosiaali- ja terveysministeriö
21.12.2017

Lausunto: laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, Oikeusministeriö
1.12.2017

Lausunto kuulemisessa: nimilaki, Eduskunnan Lakivaliokunta
5.10.2017

Puheenvuoro: Kick-off-tilaisuus, Perhevapaatyöryhmä, STM
26.9.2017

Lausunto: Varhaiskasvatusmaksulaki
14.8.2017

Lausunto: Nimilaki
16.6.2017

Kannanotto: STM:n perhe-eläketyöryhmälle
13.4.2017

Kannanotto: maakuntien ja järjestöjen yhteistyö turvattava SOTE-uudistuksessa. Yhteistyössä MLL:n, LSKL:n ja useiden muiden lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa.
8.3.2017

Kannanotto: yksin lastaan hoitaville isille oikeus vanhempainvapaaseen. Yhteistyössä Miesjärjestöjen keskusliitto sekä Isät Lasten Asialla ry.
1.11.2016

Lausunto: perhe-eläkelain uudistamisesta
10.10.2016

Lausunto avioliittolain liitelaeista
7.10.2016

Lausunto: hallituksen esityksestä lapsilisälain 7§:n muuttamiseksi
22.8.2016

Lausunto: arviomuistiosta nimilain uudistamiseksi
23.5.2016

Lausunto: huolto- ja tapaamisoikeuslaki
15.2.16

Lausunto: ulkomaalaislain muutoksesta
9.2.2016

Kannanotto Helsingin kaupungille: Kahden kodin koulukyydit erityislapsille. Yhteistyössä Leijonaemot ry:n kanssa.
1.2.2016

Vetoomus kunnille subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden säilyttämiseksi.
Yhteistyössä Lastensuojelun keskusliiton, Mannerheimin Lastensuojeluliiton sekä Väestöliiton kanssa.
7.12.2015

Lausunto: lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan
4.12.2015

Lausunto: hallituksen esityksestä eduskunnalle erääksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi
25.11.2015

Lausunto: hallituksen esitysluonnoksesta varhaiskasvatuslain muuttamiseksi: subjektiivinen päivähoito-oikeus ja päiväkotien ryhmäkoot. Hallituksen esitysluonnos poistaisi subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen ja kasvattaisi päiväkotien ryhmäkokoja.
25.9.2015.

Lausunto: hallituksen esitykseen perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta; aamu- ja iltapäivähoidon maksut
25.8.2015

Kannanotto: päivähoidon maksukorotukset kurjistavat perheiden tilannetta
14.8.2015

Hallitusohjelmassa lupaavia kirjauksia – lapsiperheköyhyyttä torjuttava 27.5.2015. Lue koko hallitusohjelma täältä.

Lausunto: lakiin lastenhoidon tuista 5.1.2015

Lausunto: lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 15.12.2014
Lausunnossa arvioidaan hallituskauden 2011-2015 saavutuksia monimuotoisten perheiden osalta.

Kannanotto: Äitiyslaki hyväksyttävä tällä hallituskaudella 12.12.2014

Lausunto: laista lastenhoidon tuista 4.11.2014

Lausunto: hallituksen esityksestä isyyslain muuttamiseksi HE 912014. 1.10.2014

Lausunto: hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
17.6.2014

Lausunto: varhaiskasvatuslain uudistamisesta
17.4.2014

Lausunto: mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtivan työryhmän väliraportista
4.3.2014

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yleisestä asumistuesta
24.1.2014

Lausunto: isyyslainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä
15.1.2014.
Monimuotoiset perheet -verkoston tavoitteiden kannalta keskeinen isyyslakiin liittyvä kysymys on äitiyden sääntely. Tähän liittyvä lakiuudistus on nostettu vireille isyyslain uudistuksen rinnalle. Oikeusministeri on asettanut asian tiimoilta työryhmän, jonka tavoitteena on luonnostella lakiesitys hyväksyttäväksi vielä tällä (2011-2015) vaalikaudella.

Tasa-arvo-ohjelma: Monimuotoisten perheiden perhevapaiden keskeisimmät epäkohdat
5.11.2013

Lausunto: hallituksen tasa-arvoohjelman väliraportista
11/2013

Kommentti OPS 2016 – Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen
27.9.2013

Lausunto: lakiin lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamiseksi, hallituksen esityksen valmistelu. STM026:00/2013
31.8.2013

Lausunto: äitiysneuvolaoppaasta 2013-2020
15.2.2013

Lausunto: lapsi ja nuorisopoliittiseen ohjelmaan 2012-2015

Print this page