Lausunnot ja kannanotot

Monimuotoiset perheet -verkosto on antanut seuraavia lausuntoja ja kannanottoja:

Lausunto sosiaaliturvan uudistustarpeista monimuotoisten perheiden näkökulmasta. Toimi-hanke, Valtioneuvoston kanslia
9.1.2019

Voit seurata sosiaaliturvan uudistuksen etenemistä Toimi-hankkeen sivuilla.

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle adoptiotukien uudistamisesta
10.12.2018

Lausunto: Lakivaliokunnalle lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
9.10.2018

Kannanotto: Hallituksen esitykseen lapsenhuoltolaista palautettava mahdollisuus sopia lapsen ja sosiaalisen vanhemman tapaamisista.
8.6.2018

Kannanotto: Monimuotoisten perheiden perhevapaat kuntoon
9.4.2018 hallituksen budjettikehysriihen alla

Lausunto: Vuoroasumisen seurauksia pohtiva työryhmä, Sosiaali- ja terveysministeriö
8.2.2018

Puheenvuoro: LAPE-uudistuksen Osaamis- ja toimintakeskusten kehittäminen, eropalvelut
8.2.2018

Puheenvuoro: Hallituksen tasa-arvo-ohjelman väliraportin kuulemistilaisuus
24.1.2018

Kuuleminen: Perhevapaat, järjestönäkökulma, Sosiaali- ja terveysministeriö
21.12.2017

Lausunto: Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, Oikeusministeriö
1.12.2017

Lausunto kuulemisessa: Nimilaki, Eduskunnan Lakivaliokunta
5.10.2017

Puheenvuoro: Kick-off-tilaisuus, Perhevapaatyöryhmä, STM
26.9.2017

Lausunto: Varhaiskasvatusmaksulaki
14.8.2017

Lausunto: Nimilaki
16.6.2017

Kannanotto: STM:n perhe-eläketyöryhmälle
13.4.2017

Kannanotto: Maakuntien ja järjestöjen yhteistyö turvattava SOTE-uudistuksessa
8.3.2017 yhteistyössä MLL:n, LSKL:n ja useiden muiden lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa.

Kannanotto: yksin lastaan hoitaville isille oikeus vanhempainvapaaseen
1.11.2016 yhteistyössä Miesjärjestöjen keskusliitto sekä Isät Lasten Asialla ry

Lausunto perhe-eläkelain uudistamisesta
10.10.2016

Lausunto avioliittolain liitelaeista
7.10.2016

Lausunto hallituksen esityksestä lapsilisälain 7§:n muuttamiseksi
22.8.2016

Lausunto arviomuistiosta nimilain uudistamiseksi
23.5.2016

Lausunto huolto- ja tapaamisoikeuslaki
15.2.16

Lausuto ulkomaalaislain muutoksesta
9.2.2016

Verkosto vastustaa perheenyhdistämisen ehtojen kiristämistä.

Helsingin kaupungille: Kahden kodin koulukyydit erityislapsille.
1.2.2016

Kannanotto Helsingin kaupungin opetuslautakunnalle yhteistyössä Leijonaemot ry:n kanssa.

Vetoomus kunnille subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden säilyttämiseksi.
7.12.2015

Yhteistyössä Lastensuojelun keskusliiton, Mannerheimin Lastensuojeluliiton sekä Väestöliiton kanssa.

Lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan
4.12.2015

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle erääksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi

25.11.2015

Tasa-arvoisen avioliiton edellyttämät muutokset avioliittolakiin.

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta varhaiskasvatuslain muuttamiseksi: subjektiivinen päivähoito-oikeus ja päiväkotien ryhmäkoot
25.9.2015

Hallituksen esitysluonnos poistaisi subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen ja kasvattaisi päiväkotien ryhmäkokoja.

Lausunto hallituksen esitykseen perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta; aamu- ja iltapäivähoidon maksut 25.8.2015

Päivähoidon maksukorotukset kurjistavat perheiden tilannetta 14.8.2015

Hallitusohjelmassa lupaavia kirjauksia – lapsiperheköyhyyttä torjuttava 27.5.2015

Lue koko hallitusohjelma täältä.

Lausunto lakiin lastenhoidon tuista 5.1.2015

Lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 15.12.2014
Lausunnossa arvioidaan hallituskauden 2011-2015 saavutuksia monimuotoisten perheiden osalta.

Kannanotto: Äitiyslaki hyväksyttävä tällä hallituskaudella 12.12.2014

Lausunto laista lastenhoidon tuista 4.11.2014

Lausunto Hallituksen esityksestä isyyslain muuttamiseksi HE 912014. 1.10.2014

Lausunto hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
17.6.2014

Seuraa asian etenemistä Sosiaali- ja terveysministeriön asiasivulla.

Lausunto varhaiskasvatuslain uudistamisesta
17.4.2014

Lausunto mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtivan työryhmän väliraportista
4.3.2014

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yleisestä asumistuesta
24.1.2014

Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle huhtikuussa 2014. Seuraa asian etenemistä eduskunnan asiasivulla.

Lausunto isyyslainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä
15.1.2014

Seuraa asian etenemistä Oikeusministeriön asiasivulta.

Monimuotoiset perheet -verkoston tavoitteiden kannalta keskeinen isyyslakiin liittyvä kysymys on äitiyden sääntely. Tähän liittyvä lakiuudistus on nostettu vireille isyyslain uudistuksen rinnalle. Oikeusministeri on asettanut asian tiimoilta työryhmän, jonka tavoitteena on luonnostella lakiesitys hyväksyttäväksi vielä tällä (2011-2015) vaalikaudella.

Tasa-arvo-ohjelma: Monimuotoisten perheiden perhevapaiden keskeisimmät epäkohdat
5.11.2013

sekä

Lausunto hallituksen tasa-arvoohjelman väliraportista
11/2013

Kommentti OPS 2016 – Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen
27.9.2013

Lausunto lakiin lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamiseksi, hallituksen esityksen valmistelu. STM026:00/2013
31.8.2013

Lausunto äitiysneuvolaoppaasta 2013-2020
15.2.2013

Lausunnon tuloksena THL:n julkaisemaan äitiysneuvolaoppaaseen lisättiin monimuotoisia perheitä koskeva oma luku.

Lausunto lapsi ja nuorisopoliittiseen ohjelmaan 2012-2015

Print this page