Paikallinen sopiminen ja työehtosopimukset

Työehtosopimukset ja paikallinen sopiminen ovat mainioita keinoja tukea työyhteisön perheystävällisyyttä tasapuolisesti. Lue Monimuotoiset perheet -verkoston vinkit, miten kaikkia perhetilanteita sekä vanhemmuuksia on mahdollista tukea työpaikkakohtaisesti tai alakohtaisesti työehtosopimuksissa. Poimi tästä sopivimmat tesseihin tai työyhteisösi suunnitelmiin ja sopimuksiin!

Useampi kuin joka kolmas lapsiperhe on monimuotoinen. Monissa perheissä on esimerkiksi vain yksi vanhempi, uusperheen bonusvanhempi, adoptiovanhempia, sijaisvanhempia, sateenkaarivanhempia tai puoliso toisesta kulttuurista. Perhetilanteet eivät ole myöskään pysyviä. Työntekijä kohtaa ajoittain kriisitilanteita, jotka voivat tarkoittaa perhemuodon muuttumista, jos esimerkiksi lapsi tai puoliso menehtyy tai työntekijä eroaa puolisostaan. Hän voi myös kokea tahatonta lapsettomuutta.

Näissä kaikissa tilanteissa auttavat monet hyväksi todetut perheystävälliset keinot, mutta samalla erilaisissa perhemuodossa elävillä vanhemmilla on myös omanlaisia haasteitaan perheen ja työn yhteensovittamisessa. Olemme koonneet tähän joukon keinoja, joiden avulla on mahdollista ennakoida työehtosopimuksiin ja työyhteisökohtaisiin sopimuksiin muuttuvia monimuotoisia perhetilanteita – lapsettomia unohtamatta. Huomioiminen on tärkeää, sillä perheystävällisyydellä voi olla vaikutusta myös työllisyydelle.

1. Kunnioita kaikkien omaa perhemääritelmää. Perhekäsitteen ei tule perustua vain biologiseen tai juridiseen sukulaisuussuhteeseen, vaan sen määrittelyssä tulisi kunnioittaa esimerkiksi sosiaalista vanhemmuutta. Kysy meiltä apua kirjausten muotoiluun!

2. Jousta sairaan lapsen hoidossa. Palkallista sairaan lapsen äkillistä hoitovapaata olisi hyvä löytyä sopimuksista vähintään neljä päivää, ja vapaata tulee myöntää alle 12-vuotiaiden lasten vanhemmille. Oikeus tilapäiseen palkalliseen hoitovapaaseen lapsen sairastuessa on oltava kaikilla vanhemmilla – myös etävanhemmilla ja sosiaalisilla vanhemmilla, kuten esimerkiksi uusperheiden bonusvanhemmilla ja sateenkaariperheen lapsen kaikilla tosiasillisilla vanhemmilla.

3. Tue työntekijää kriisitilanteissa. Palkallinen vapaa läheisen menehtyessä ja lähiomaisen saattohoidon yhteydessä tukee työntekijän jaksamista. Saattohoitovapaa on hyvä olla 1-2 viikon mittainen. Viiden päivän palkaton omaishoidon vapaa on suositeltavaa sopia palkalliseksi työehtosopimuksiin tai työpaikkakohtaisesti, ja samalla vapaata voi pidentää esimerkiksi kymmeneen päivään. Myös avo- tai avioeron yhteydessä mahdollisuudet palkalliseen vapaaseen tukevat työntekijää vaikeassa elämäntilanteessa.

5. Jousta lapsettomuushoidoissa. Lapsettomuushoidoista johtuvien sairauslomien tulisi olla aina palkallisia – näin ei ole nyt kaikkien lapsettomuushoidoissa käyvien kohdalla. Se, että kaikille korvataan hoidoista johtuvat sairauslomat palkallisina, selkeyttää käytäntöjä, tekee kohtelusta reilua ja tukee perheellistymisen mahdollisuuksia.

6. Perhevapaiden korvaukset tasapuolisiksi. Adoptiovanhemmalla tulee olla oikeus täyteen palkkaan vastaavasti kuin synnyttäjälle maksetaan nyt äitiysrahakauden (tulevaisuudessa raskausrahakauden) ajalta. Myös adoptoivaa toista vanhempaa on kohdeltava tasa-arvoisesti.

7. Älä jätä työntekijää ratkomaan yksin työn ja perheen yhteensovittamisen haasteita. Esihenkilöillä tulisi olla velvollisuus raportoida työyhteisöjen jäsenten perheen ja työn yhteensovittamisen haasteista ja ratkaisuista työntekijöiden edustajille. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan on hyvä kirjata toimia perheen ja työn yhteensovittamisen tukemiseksi erilaisissa perhetilanteissa. Toimenpiteitä voi kirjata myös muihin työyhteisön sopimuksiin, ohjeisiin tai suunnitelmiin.

8. Sovi paljon joustavuutta työaikoihin. Joustot työajoissa helpottavat erilaisten perhetilanteiden ja työn yhteensovittamista. Työaikapankkien ja muiden joustavien työaikajärjestelyjen lisäksi työpaikoilla tulee hyödyntää enemmän luovuutta työvuorojärjestelyissä ja keksiä uusia ratkaisuja joustavuuden takaamiseksi.

9. Tee sopimus etätöistä. Etätyöt ovat hyvä tapa tukea työntekijää erilaisissa perhetilanteissa. Ruuhkavuosia viettäville työmatkojen väheneminen päivästä tuo lisää aikaa arkeen sekä auttaa lapsiin ja muihin läheisiin liittyvien velvollisuuksien järjestämistä. Kriisitilanteissa, kuten läheisen menehtyessä tai avioeron kohdalla, etätöillä voi tukea työntekijän jaksamista.

10. Anna hengähdystaukoja työelämästä. Työehtosopimuksista tulee löytyä nykyistä enemmän mahdollisuuksia perhetilanteista johtuville palkattomille vapaille.

11. Järjestä lyhennyksiä työaikaan. Työpäivien lyhentämiselle olisi hyvä kehittää uusia mahdollisuuksia työehtosopimuksiin tai työyhteisöissä paikallisesti sopimalla. Lyhennysten tulisi olla mahdollisia kaikille, jotka niitä toivovat.

12. Varmista joustavuus adoptiolapsen ja sijoitetun lapsen kohdalla. Adoptiolapsen hakumatka ja sijoitettavan lapsen vastaanottaminen vaativat joustavuutta työnantajalta. Matkaan on lähdettävä heti tai lapsi vastaanotettava, kun tieto adoption tai sijoituksen järjestymisestä tulee. Työyhteisön sopimusten on hyvä varmistaa joustot näissä tilanteissa.

13. Huolehdi työterveyshuollon kattavuudesta. Työterveyshuolto voi olla tärkeä tuki läheisensä menettäneelle tai rankassa erotilanteessa olevalle. Työterveyshuoltoa kannattaa kannustaa esimerkiksi eroryhmien järjestämiseen.

14. Kutsu työntekijä keskustelemaan. Työpaikkakohtaisista sopimuksista ja perheystävällisistä ohjeista olisi hyvä löytyä kehotus esihenkilöille tai HR:lle kutsua haastavassa elämäntilanteessa oleva keskustelemaan mahdollisista joustoista ja työjärjestelyistä, jotka tukevat jaksamista. Työntekijää ei kuitenkaan saa pakottaa tai painostaa keskusteluun tai joustoihin.

15. Tarkista kokemuslisien karttuminen tessistä. Vanhempien kokemuslisien tulee karttua vanhempainvapaan aikana samaan tapaan huolimatta siitä, onko lapsi adoptoitu vai vanhemman synnyttämä.

16. Puutu syrjintään ja epäasialliseen käytökseen. Löytyykö työehtosopimuksesta tai työyhteisöstä ohjeita syrjinnän tai muun epäasiallisen käytöksen varalle? Perheellistymiseen ja perhetilanteisiin liittyy työelämässä edelleen syrjintää ja epäasiallista käytöstä. Esimerkiksi paljon sairastavan lapsen vanhempaa saatetaan moittia työyhteisössä, toisesta kulttuurista tullut tai hänen puolisonsa voi kohdata ennakkoluuloja ja lapsettomuuteen voi liittyä syrjintää tai vähättelyä. Perheellistyminen on myös sateenkaari-ihmiselle usein hetki, jolloin hänen sateenkaaritaustansa saattaa selvitä muille.

Lue myös esihenkilön ja HR:n käytännöntyöhön tarkoitetut vinkit perheystävällisyyden tukemiseen monimuotoisissa perhetilanteissa sekä Monimuotoiset perheet -verkoston työelämätavoitteet, jotka on suunnattu työmarkkinajärjestöille.